Finally! The first work permits have been sent to Ukrainian refugees


by Yanina Makoviy

Sasha crossed the Mexican border into the United States on April 15, 2022 and received a humanitarian parole with his family. They live in Florida on the Tampa side.

His  way to obtain a WORK PERMIT:

April 29 – Form received in Chicago with standard payment of $410

Between May 11 and 15 – a letter arrived – an appointment for biometrics on June 7.

May 11 – a request forUSCIS regarding the acceleration of obtaining the work permit by phone, he verbally asked to speed up the process, told about financial difficulties, the need to support the family.

May 7 – submission of biometrics.

June 29 – a request was sent from USCIS to Sasha to add additional information on the case (the letter specifies what information needs to be provided). In the case of Sasha, he was asked to provide documents confirming his entry into the United States (I-94).

He sent the same documents that were sent when applying for a work permit.

July 12, the USCIS office received a response (according to the provided documents).

July 20 – a work permit card was ordered (this is often written in the status of the case, it means approval and order of plastic)

July 21 – approval of the work permit.

July 22 – the card was sent to the address indicated in the form

July 25 – the postal department received a card with a letter

July 27 – Sasha received a card.

Validity period – 1 year (until April 13, 2023). You must apply for an extension 180 days before the expiration date.

There is hope! We wish everyone patience and God’s Blessings!

UKRAINIAN TRANSLATION

Нарешті! Перші дозволи на роботу в США уже приходять українським біженцям!

Саша перейшов через кордон Мексики в США 15 квітня 2022 року і отримав з сім’єю гуманітарний пароль. Вони живуть у Флориді на стороні Тампи. 

Шлях  до отримання ДОЗВОЛУ НА РОБОТУ:

29 квітня – отримана форма в Чикаго зі стандартною оплатою в $410 

Між 11 та 15 травня – прийшов лист – запрошення на проходження біометрії на 7 червня.

11 травня отриманий запит до USCIS щодо прискорення отримання права на роботу по телефону, в усній формі просив прискорити розгляд, розповів про фінансові складнощі, потрібно підтримувати сім’ю.

7 травня – здача біометрії.

29 червня – відправлений запит від USCIS Саші про доповнення додаткової інформації по справі (в листі вказано, яку саме інформацію потрібно надати). У випадку з Сашею, в нього попросили надати документи підтвердження про в’їзд у США (I-94). 

Відправив ті ж самі документи, що відправив як при подачі на дозвіл на роботу.

12 липня офіс USCIS отримав відповідь (по наданим документам).

20 липня – замовлена картка дозволу на роботу (так зачасту пише в статусі справи, означає схвалення та замовлення пластику)

21 липня – схвалення права дозволу на роботу 

22 липня – відправили картку на вказаний адрес у формі

25 липня – поштовий відділ отримав картку з листом

27 липня – Саша отримав картку “на руки”.

Термін дії – 1 рік (до 13 квітня 2023). Переподавати на продовження потрібно за 180 днів до закінчення терміну дії. 

Надія є! Всім бажаємо терпіння та Божих Благословінь!